Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste / zniesławienie

dach z dłoni nad ludzikami z papieru

Kancelaria dysponuje doświadczeniem w skutecznym dochodzeniu roszczeń w wynikających z naruszenia dóbr osobistych zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i innych gałęzi prawa.

Dobra osobiste człowieka, takie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Może też żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Ma też, prawo do zadośćuczynienia pieniężnego oraz zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także do odszkodowania za ewentualne straty materialne.

Problematyka dotycząca ochrony dóbr uregulowana jest również na gruncie prawa karnego. Prawo karne zapewnia ochronę prawną nie tylko związaną ze zdrowiem, wolnością, ale również związaną z czcią, wolnością sumienia oraz penalizując czyny związane z pomówieniem oraz zniesławieniem osoby fizycznej lub prawnej, instytucji, grup lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej również. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie postępowania karnego.

Ochrony dóbr osobistych można dochodzić jednocześnie na gruncie obu gałęzi prawa.

Warto zwrócić uwagę, że w ramach nowelizacji przepisów wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową zaostrzone zostały kary za tzw. staling czyli uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps