Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne

kobieta i mężczyzna wskazujący na siebie palcami

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów usługi z zakresu prawa rodzinnego.

 

Rozwody

Rozwiązania małżeństwa przez rozwód następuje wyrokiem Sądu Okręgowego w postępowaniu procesowym. Podstawy wniesienia powództwa są ściśle określone i obejmują trwały i zupełny rozkład więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych. Zdarzają się sytuacje w których orzeczenie przez sąd będzie niedopuszczalne np. ze względu na dobro małoletnich dzieci stron lub fakt, iż rozwiązania małżeństwa domaga się małżonek wyłącznie winny rozpadu związku. Kancelaria pomaga przebrnąć przez to stresujące postępowanie reprezentując Klientów na sali sądowej i poza nią, biorąc na siebie ciężar sporządzania pism procesowych a także wspólne z Klientem ustalenie taktyki procesowej obejmującej między innymi kwestię winy strony przeciwnej za rozpad małżeństwa oraz środków dowodowych. Kancelaria reprezentuje Klientów od chwili wniesienia powództwa do chwili wydania wyroku w drugiej instancji.

 

Podział majątku

Rozpad małżeństwa wpływa również na kwestie majątkowe małżonków. Wraz z rozpadem małżeństwa ustaje również współwłasność małżeństwa o ile nie została wcześniej wyłączona przez małżonków na podstawie umowy zawartej przed notariuszem. Poza podziałem składników majątkowych w określonych przypadkach małżonkowi niewinnemu rozpadu związku małżeńskiego przysługuje również świadczenie alimentacyjne.

Kancelaria wpiera Klientów i prowadzi postępowania niezależnie od podstawy dochodzonych roszczeń.

 

Opieka

Rozpad małżeństwa wpływa nie tylko na stosunki między małżonkami ale również w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci na stosunki między rodzicami a dziećmi, obowiązki rodziców względem dzieci, prawa rodziców do kontaktowania się z dziećmi, a także współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, lekarza, praktyk religijny oraz innych istotnych życiowo sprawach. Kwestie związane z opieką i kontaktami mogą być przedmiotem uregulowania przez Sąd w przypadku gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia. Kancelaria udziela porad w tym zakresie w celu znalezienia najwłaściwszego rozwiązania, a także prowadzi postępowania sądowe, mediacyjne i negocjacje w sprawach związanych z opieką nad małoletnimi dziećmi.

 

Świadczenia alimentacyjne

Obowiązek alimentacyjny nie ogranicza się wyłącznie do obowiązku rodziców względem dzieci ale również obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów. Co ważne, potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego mogą się zmienić. Można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Obecne skomplikowane realia gospodarcze generują możliwość znacznej bądź też całkowitej utraty uzyskiwania dochodów. W zderzeniu z obowiązkiem alimentacyjnym stwierdzonym orzeczeniem sądowym powoduje konieczność przeprowadzenia stosownego postępowania mającego na celu dostosowanie wysokości alimentów do możliwości płatniczych zobowiązanego.

Kancelaria z sukcesem dla Klientów prowadzi postępowania w celu zmniejszenie wysokości zasądzonych alimentów, jak również mające na celu podwyższenie alimentów już zasądzonych w przypadku ich braku adekwatności do potrzeb osoby uprawnionej.

 

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps