Reprywatyzacja

Reprywatyzacja

postępowanie reprywatyzacyjneStanowi skutek przełomu ustrojowego, który nastąpił w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90 –tych Procedura zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości jest długotrwała i skomplikowana. Skutecznie przeprowadzone przez Kancelarię postępowanie reprywatyzacyjne pozwala skrócić okres odzyskania majątku, w tym w szczególności przejętego przez Państwo mienia na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1944 roku. Zwrot majątków ziemskich znacjonalizowanych na mocy dekretu o reformie rolnej możliwy jest m.in. poprzez stwierdzenie, iż majątek nie podpadał pod zastosowanie dekretu o reformie rolnej, co następuje w postępowaniu przed organem administracji. Zazwyczaj w tym postępowaniu następuje badanie, czy zespół pałacowy (jeżeli takowy wchodził w skład majątku) pozostawał z resztą nieruchomości w związku funkcjonalnym, zatem z reguły czy budynki (pałacowe, dworskie itp.) służyły w jakiś sposób produkcji rolnej. W sytuacji, gdy budynki stanowiły rezydencje o charakterze reprezentacyjnym i nie były powiązane z produkcją rolną, związek taki należy wykluczyć. Skutkiem tego winno być orzeczenie o niepodpadaniu budynków pod przepisy dekretu. Tym samym przejęcie winno zostać uznane za nieważne. Zwrot przejętej nieruchomości możliwy jest również z postępowaniu o stwierdzenie nieważności art. 2 dekretu o reformie rolnej. Właścicielom przejętych majątków lub ich następcom prawnym przysługują również roszczenia odszkodowawcze nakierowane przede wszystkim na restytucję naturalną (art. 361 § 1 KC), możliwość podważania skuteczności celu rozporządzenia, jak również powództwo o ustalenie prawa własności oraz żądanie uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem prawnym.

Doświadczenie Kancelarii pozwoli na wybór optymalnej dla Klienta drogi odzyskania przejętego majątku.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps