Linie energetyczne

Linie energetyczne – korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie i wywłaszczenia

Linie energetyczne – służebność przesyłu

Kancelaria świadczy pomoc prawną właścicielom nieruchomości, przez które przebiegają linie przesyłowe: energetyczne, wodociągowe, ciepłownicze oraz gazociągowe. Właścicielom często przysługuje odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jak również roszczenie o ustanowienie przez przedsiębiorcę służebności przesyłu. Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości w związku z przebiegiem urządzeń przesyłowych oraz ustanowienia służebności przesyłu należy do zakresu specjalizacji Kancelarii.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie uzyskania odszkodowania za służebność przesyłu, zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy doradztwo, a w razie konieczności reprezentujemy Klientów w trakcie postępowania sądowego.

Wywłaszczenie całkowite i częściowe

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z wywłaszczeniami całkowitymi i częściowymi.

Wywłaszczenia całkowite obejmują utratę własności części lub całości nieruchomości. Natomiast wywłaszczenia częściowe związane są z koniecznością akceptowania na nieruchomości stanowiącej własność Klienta urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach zgłaszania i dochodzenia roszczeń z tytułu wywłaszczeń zarówno przeciwko organom administracji publicznej, jak i beneficjentom wywłaszczonych nieruchomości. Udzielamy także pomocy prawnej w sprawach dotyczących nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego stanowią szczególne pole zainteresowań Kancelarii. W sprawach niezwiązanych z wywłaszczeniami Kancelaria zajmuje się między innymi inicjowaniem i prowadzeniem spraw przed organami administracyjnymi, wnoszeniem odwołań od decyzji administracyjnych, między innymi w sprawach prawa budowlanego i telekomunikacyjnego, ewidencji ludności, związanego z podziałem nieruchomości, ochroną środowiska, a także reprezentuje Klientów w procedurach przetargowych. Postępowania administracyjne prowadzone przez Kancelarię dotyczą każdego szczebla postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps