Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, a pas służebności przesyłu, jak rozbieżność poglądów, wpływa na interes klienta.

Chociaż przepisy prawa wydają się być jednoznaczne i zupełne, rozbieżności pojawiają się na etapie ich wykładni. W jednej kwestii może pojawić się nawet kilka poglądów w orzecznictwie i doktrynie. Rolą sędziego jest wybrać właściwy i na jego podstawie sformułować rozstrzygnięcie.

Skąd biorą się różnice?

Podstawowym problemem jest niewystarczające uregulowanie pewnych zagadnień prawnych przez ustawodawcę oraz brak definicji. Ustawodawca prezentuje rozwiązanie jakiegoś problemu, nie wyjaśniając jego istoty, bądź też na odwrót. Orzecznictwo i doktryna podejmują próby interpretacji danej kwestii, co prowadzi do rozbieżności. Pewne rozwiązanie tych wątpliwości wynika z art. 83 ustawy o Sądzie Najwyższym1, zgodnie z którym, jeśli w orzecznictwie ujawnią się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą rozstrzygnięcia odpowiednie podmioty mogą przedstawić wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu.

Służebność przesyłu

W celu zakreślenia skali problemu rozbieżności, posłużę się przykładem służebności przesyłu. Instytucja ta została uregulowana w art. 3051 – art. 3054 Kodeksu cywilnego2. Służebność przesyłu polega na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca przesyłowy (np. dostawca energii elektrycznej) może prowadzić działalność korzystając z cudzej nieruchomości. Właściciel może nie godzić się na obciążenie swojej nieruchomości, jednak w takim wypadku przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Może się okazać, iż nieruchomość została obciążona w przeszłości bez wiedzy aktualnego właściciela. W takiej sytuacji właściciel może wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu oraz wystąpić o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Na wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu wpływa kilka czynników, m.in. wartość rynkowa nieruchomości, stopień ingerencji w prawo własności, ale też zakres służebności.

Zakres służebności przesyłu

Określenie zakresu służebności przesyłu wywołało znaczne rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie. Wątpliwości dotyczą tego, czy służebność przesyłu obejmuje wyłącznie pas technologiczny, czy również strefę ochronną. Mianem pasa technologicznego określa się obszar zajęty przez urządzenia przesyłowe, natomiast strefa ochronna obejmuje obszar, na którym właściciel nieruchomości doznaje ograniczeń ze względu na bezpieczeństwo urządzeń. Przyjęcie pierwszego poglądu skutkowałoby przyznaniem właścicielowi niższego wynagrodzenia, a uwzględnienie strefy ochronnej i jednocześnie zwiększenie zakresu służebności przesyłu wpływałoby na podwyższenie tego wynagrodzenia.

W tym miejscu pojawia się problem, którego skutki dotkliwie odczuje właściciel. Brak jednoznacznego stanowiska orzecznictwa i doktryny w kwestii określenia zakresu służebności przesyłu pozostawia to do uznania sądu czy organu administracji wydającego decyzję o ustanowieniu służebności. Interes właściciela obciążonej nieruchomości nie jest w pełni zabezpieczony i nie może on być pewny, że otrzyma odpowiednie wynagrodzenie.

Należy podkreślić, że rozbieżność poglądów to nie tylko wyzwanie dla sądu, ale też zagrożenie dla interesów jednostki. Warto o tym pamiętać przy każdej, toczącej się z naszym udziałem sprawie sądowej.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o ustanowienie służebności to zadzwoń pod numer 61 853 03 63 lub napisz email na adres: winker@winklerkancelaria.pl i umów się na konsultację.

1 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 154 z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, a pas służebności przesyłu, jak rozbieżność poglądów, wpływa na interes klienta.
specprawnikSpecprawnik
linkedin logoLinkedin
Google MapsGoogle Maps